Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Per 1 mei 2015

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten, waaronder wordt verstaan het verhuren en verkopen van apparatuur of verhuren van personeel aan wederpartij, alsmede op alle wijzigingen, aanvullingen en bijlagen behorend bij een aanbieding en/of een overeenkomst tussen AVXL en de wederpartij.
1.2 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn op de onderhavige aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
1.3 Er kan slechts worden afgeweken van deze voorwaarden door middel van tussen partijen overeengekomen, schriftelijk vastgelegde wijziging(en). Deze afwijking geldt uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.
1.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht. De niet geldige bepaling of bepalingen worden vervangen door een of meer nieuwe bepalingen te formuleren, die naar aard en strekking de oorspronkelijke bepaling of bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

Artikel 2 –Totstandkoming overeenkomst
2.1 Offertes van AVXL zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De door AVXL uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Ingeval AVXL een offerte heeft verstrekt aan haar wederpartij, komt tussen AVXL en haar wederpartij een overeenkomst tot stand nadat AVXL een door de wederpartij ondertekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen.
2.3 Ingeval aan een opdracht geen offerte is voorafgegaan, komt tussen AVXL en haar wederpartij een overeenkomst tot stand nadat AVXL de inhoud van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. Voor opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten, waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. 2.4 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend tussen partijen indien deze door AVXL schriftelijk zijn bevestigd.
2.5 AVXL is gerechtigd om voor, bij en/of na het aangaan van de overeenkomst zekerheid te verlangen van de wederpartij dat aan betalings- en/of overige verplichtingen wordt voldaan.

Artikel 3 -Prijzen
3.1 Tenzij anders vermeld of anders tussen partijen overeengekomen zijn de door AVXL gehanteerde prijzen vermeld in Euro en exclusief BTW.
3.2 Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijsbepalende factoren. Ingeval van een verhoging van prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren is AVXL gerechtigd de tussen partijen overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen nadat AVXL de wederpartij hier schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden
4.1 Betaling dient netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel van contante betaling of storting of overmaking op een door AVXL van tevoren opgegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
4.3 Indien de wederpartij niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft AVXL zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist het recht om:
* na het verstrijken van de betalingstermijn 2% krediettoeslag in rekening te brengen;
* vanaf de factuurdatum, per betalingsherinnering
20,- administratiekosten in rekening te brengen; * alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke laatste tenminste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen.
4.4 Betaling van enig bedrag door de wederpartij strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom (op basis van de data van de facturen) en de lopende renten.

Artikel 5 -Levering en uitvoering bij huurovereenkomst
5.1 De levering van het voor verhuur bestemde materiaal (hierna “het gehuurde”) vindt plaats af het bedrijf van AVXL, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verzending en transport van het gehuurde dient te geschieden in de door AVXL verstrekte verpakking. Verzending en transport van het gehuurde geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
5.1.1 Indien in voorkomende gevallen is overeengekomen dat de wederpartij niet zelf zorg draagt voor het nodige transport, zal AVXL zorg dragen voor het nodige transport.
5.1.2 Het transport geschiedt, in gevallen als genoemd in 5.1.1, voor rekening en risico van AVXL, Dit transportrisico geldt tot het moment van oplevering.
5.1.3 AVXL bepaalt onder het gestelde in artikel 5.1.1 de wijze van verpakking , verzending en/of transport. Indien de wederpartij een bepaalde wijze van verpakking, verzending en/of transport verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de wederpartij.
5.2 AVXL verplicht zich de leveringstijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch AVXL is niet aansprakelijk voor overschrijding door haar opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht AVXL niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.
5.3 Indien de wederpartij het gehuurde niet na het verstrijken van de levertijd heeft afgenomen, staat dit materiaal te zijner beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.
5.4 De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de bediening van het gehuurde. Het is de wederpartij niet toegestaan enige wijziging aan het gehuurde aan te (laten) brengen. Het gehuurde is ter beschikking gesteld aan de wederpartij persoonlijk en zal uitsluitend door diegene en op zorgvuldige wijze worden gebruikt.
5.5 Vanaf het moment van levering ligt het risico van eventuele schade aan het gehuurde geheel bij de wederpartij.
5.6 AVXL is op generlei manier aansprakelijk voor storingen, beschadigingen en dergelijke bij het afspelen van geluids-, computer- en video- bestanden al dan niet aangeleverd door de wederpartij.

Artikel 6 –Installatie, montage en/of bediening ter plaatse door AVXL
In voorkomende gevallen, welke separaat schriftelijk overeengekomen worden, geldt dat installatie, montage en/of bediening uitsluitend door personeel van AVXL mag worden uitgevoerd. Voor deze overeenkomsten geldt het volgende:
6.1 De wederpartij draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met installatie, montage en/of bediening door AVXL ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de overeengekomen werkzaamheden dadelijk door AVXL kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is AVXL gerechtigd (extra) reis- en verblijfkosten alsmede de wachttijd aan de wederpartij door te berekenen. De wederpartij zal deze extra kosten vergoeden.
6.2 Indien overeengekomen is dat zaken ter plaatse door AVXL worden geïnstalleerd, gemonteerd en/of bediend, geschieden eventuele niet overeengekomen bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij.
6.3 AVXL gaat uitdrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de plek waarop apparatuur door AVXL wordt geïnstalleerd, gemonteerd en/of bediend. Vertragingen die worden veroorzaakt door het niet – of niet eenvoudig – bereikbaar zijn van de montageplek, komen voor rekening van de wederpartij.
6.4 De wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing, deugdelijk sanitair en vanwege de Arbowetgeving voor het personeel van AVXL vereiste voorzieningen, alsmede voor voldoende ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaatsen voor het geleverde alsmede voor materialen, gereedschappen en dergelijke van AVXL.
6.5 AVXL is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de installatie- montage- en/of bedieningswerkzaamheden mocht ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van AVXL
.
6.6 De wederpartij is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten die AVXL vanwege de installatie, montage en/of bediening mocht lijden, tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid van AVXL. De wederpartij is gehouden AVXL te vrijwaren voor aanspraken tot vergoeding van schade toegebracht aan kabels en/of leidingen alsmede de schade welke daaruit voortvloeit, tenzij de wederpartij aantoont dat AVXL door middel van duidelijke aanwijzingen, deugdelijke situatieschetsen en dergelijke genoegzaam op de hoogte was gesteld.

Artikel 7 –Personeel
7.1 Indien wederpartij gebruik maakt van personeel van AVXL dan is deze aansprakelijk voor de veiligheid, het welzijn en welbevinden van dit personeel.
7.2 Wederpartij dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, zowel constructief als in contact met derden.
7.3 Tijdens werkzaamheden zal wederpartij het personeel van AVXL voorzien van voldoende consumpties (niet alcoholisch), personeel geeft zelf aan wanneer.
7.4 Wanneer personeel van AVXL aanwezig is tussen 17.00 uur en 19.00 uur, zal wederpartij zorgen voor een warme maaltijd. Wanneer personeel van AVXL aanwezig is tussen 12.00 uur en 13.30 uur, zal wederpartij zorgen voor een lunch. Wanneer wederpartij over voorgenoemde in gebreke blijft, zal
20,- per warme maaltijd en 12,50 per lunch per personeelslid achteraf in rekening worden gebracht.

Artikel 8 -Eigendomsoverdracht bij koopovereenkomst
8.1 De levering van het voor verkoop bestemde materiaal (hierna “het verkochte goed”) vindt plaats af het bedrijf van AVXL, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verzending en transport van het gekochte geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
8.2 Vanaf het moment van levering ligt het risico van eventuele schade aan het verkochte goed geheel bij de wederpartij.
8.3 Indien levering en betaling van het verkochte goed niet op hetzelfde moment plaats vinden, zal het juridische eigendom van het verkochte goed bij AVXL blijven, tot het moment dat wederpartij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
8.4 Op geen van de verkochte goederen is enige vorm van garantie van toepassing, mits er door de maker van het goed nog, buiten AVXL om, garantie wordt gegeven.

Artikel 9 -Verzekering
9.1 De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een adequate verzekering ter zekerheid van het gehuurde.

Artikel 10 -Aansprakelijkheid
10.1 Alle schade, die direct of indirect ontstaat door het niet of niet goed functioneren van het materiaal is voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij deze is ontstaan door opzet of grove schuld van AVXL. Feiten en omstandigheden, welke voor de wederpartij de mogelijkheid tot het gebruik van het materiaal verminderen, ontslaan hem niet van de verplichtingen op grond van deze overeenkomst. 10.2 Ingeval het gehuurde door welke oorzaak ook, beschadigd of gestolen wordt, dient de wederpartij dit per omgaande aan AVXL te melden en haar om instructies te vragen. Bij diefstal van het gehuurde verplicht de wederpartij zich bovendien hiervan zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie van de plaats waar de diefstal plaatsvond. AVXL is gerechtigd alle schade te verhalen op wederpartij.
10.3 AVXL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake zaken van de wederpartij of derden die ter beschikking zijn gesteld aan AVXL, behoudens opzet c.q. grove schuld van AVXL.
10.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt de eventuele aansprakelijkheid van AVXL beperkt tot het netto factuur bedrag van de opdracht waarmee de gestelde aansprakelijkheid verband houdt.

Artikel 11 – Geheimhouding
11.1 De wederpartij zal geen gegevens betreffende de door AVXL gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem/haar door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
11.2 Alle overtredingen ten aanzien van de onder artikel 11 lid 1 genoemde zaken in de meest ruime zin des woords, op welke wijze dan ook, zal beboet worden met
2.500,- (zegge vijfentwintighonderd euro) per dag, per overtreding zolang de overtreding voortduurt of heeft plaats gevonden.

Artikel 12 – BUMA/STEMRA/SENA-rechten
12.1 Alle kosten met betrekking tot BUMA-, STEMRA-, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door de wederpartij ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door AVXL beschikbaar gestelde materiaal, zijn geheel voor rekening van de wederpartij, die voorts AVXL vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.

Artikel 13 -Annulering
13.1 Ingeval van annulering door de wederpartij van de huurovereenkomst geldt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, het volgende:
Annuleringen dienen door de wederpartij schriftelijk plaats te vinden.

 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de boekingsperiode worden geen bijkomende kosten

  in rekening gebracht;

 • Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de boekingsperiode wordt een vergoeding van 25% van

  de overeengekomen prijs in rekening gebracht;

 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de boekingsperiode wordt een vergoeding van 50% van

  de overeengekomen prijs in rekening gebracht;

 • Bij annulering tot 24 uur of minder voor aanvang van de boekingsperiode wordt een vergoeding

  van 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

  Artikel 14 -Waarborg
  14.1 AVXL kan bij het aangaan van een huurovereenkomst met de wederpartij een waarborgsom overeenkomen. AVXL behoudt zich het recht voor haar verplichting tot terugbetaling van de borgsom te verrekenen met hetgeen AVXL op de wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de wederpartij een beroep kan doen op zodanige verrekening.
  14.2 Aan het einde van de overeengekomen huurtermijn zal de waarborgsom worden terugbetaald nadat het gehuurde is geretourneerd en AVXL niets meer van de wederpartij heeft te vorderen.

  Artikel 15 –Vrijwaring
  15.1 De wederpartij is verplicht AVXL te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle eventuele aanspraken tot schadevergoeding van derden wegens of in verband met het gebruik van het gehuurde, in de ruimste zin van het woord.

  Artikel 16 – Reclames
  16.1 De wederpartij dient het materiaal terstond bij levering te controleren op eventuele gebreken. Klachten dienen binnen 3 uur na levering telefonisch en tevens binnen 24 uur schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het materiaal te hebben goedgekeurd.
  16.2 Indien de wederpartij binnen de in artikel 15.1 gestelde termijnen aan AVXL mededeelt dat er gebreken aan het materiaal zijn geconstateerd, verplicht AVXL zich in te spannen de gebreken te verhelpen en/of het materiaal te vervangen, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige vergoeding.

  Artikel 17 -Overmacht
  17.1 Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan opgeschort, zonder dat de wederpartij aanspraken kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij blijvende overmacht of een overmacht situatie welke langer dan 30 dagen voortduurt is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat AVXL daardoor schadeplichtig wordt en zonder dat dit wederpartij ontslaat van zijn verplichting de reeds geleverde prestaties te betalen.
  17.2 Onder overmacht wordt verstaan een onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming door AVXL redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd, waaronder tenminste begrepen: oorlog, rellen, watersnood, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij AVXL of haar leveranciers.

  Artikel 18 -Opschorting en ontbinding
  18.1 Indien de wederpartij een of meer contractuele verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig

  nakomt, is AVXL, zonder gehouden te zijn tot een schadevergoeding, gerechtigd haar prestatie(s) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
  18.2 Onverminderd haar overige rechten kan AVXL de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien:

  • de wederpartij zijn opeisbare schulden onbetaald laat;

  • het faillissement of surseance van betaling van de wederpartij wordt aangevraagd;

  • de wederpartij – indien het een privépersoon betreft – komt te overlijden of onder curatele wordt

   gesteld;

  • de wederpartij zijn bedrijfsvoering staakt, het bedrijf (gedeeltelijk) overdraagt, of de doelstelling

   van het bedrijf wijzigt.
   18.3 Wederpartij heeft tevens een meldingsverplichting indien het volgende zich voordoet:
   a. Wederpartij dient AVXL onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van AVXL of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van AVXL dreigen te worden geschaad.
   b. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, onder curatele gesteld worden van wederpartij, indien wederpartij surseance van betaling aanvraagt of indien wederpartij haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
   In de in 18.3.a en 18.3.b genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst met AVXL.

   Artikel 19 -Retournering van het gehuurde
   19.1 Het gehuurde dient na beëindiging van de huurovereenkomst terstond (dat wil zeggen op dezelfde dag waarop de huurovereenkomst eindigt) in de staat waarin het zich bevond bij de levering te worden terugbezorgd bij AVXL, bij gebreke waarvan de wederpartij een boete is verschuldigd van het daghuurbedrag per dag.

   Artikel 20 -Geschillen en toepasselijk recht
   20.1 Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
   20.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen AVXL en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   Artikel 21 – Legitimatieplicht
   21.1 Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan AVXL de wederpartij verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie giro- of bankafschrift niet ouder dan 14 dagen (bedragen mogen afgedekt worden).

AVXL, groot in geluid, beeld en licht!

Openingstijden

Kantoor & Magazijn

Maandag t/m Vrijdag
9:00 - 17:00

Zaterdag en Zondag
Gesloten

Contactgegevens

Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: 085 - 8000 290

Algemeen: info@AVXL.nl

Verkoop: sales@AVXL.nl

Verhuur: verhuur@AVXL.nl

Adresgegevens

Bezoekadres

AVXL
Morsestraat 3
8013PP  Zwolle

Googlemaps link

X